پندهای بزرگان ایرانی
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ شهریور ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

خردمند آن بود که چون مصیبتی به وی‌ می‌رسد، روز نخست آن کند که نادان پس از سه روز خواهد کرد: عبداله مبارک

جوانمرد برای نام خود می میرد و ناجوانمرد برای نان : یعقوب لیث صفاری

 در گرفتاری باید فکر را به جنب و جوش درآورد نه اعصاب را : محمد حجازی

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن       که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست: حافظ

عفو از کسانی نیکوست که توانایی انتقام دارند : بزرگمهر

مرد بلند همت، تا پایه‌ی بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند : برزویه طبیب


پندهای بزرگ 


به جای نفرین به تاریکی یک شمع بیفروز : خسرو گلسرخی

خداوندا ! ایران را از دشمن، خشکسالی و دروغ نگه دار : داریوش

ابله‌ترین خلق کسی است که در حق دوست خود با دشمن تدبیر کند :

ابوسعید ابوالخیر

مایه‌ی کار و سرمایه و افتخار هنرمند، اندیشه اوست : پرویز خانلری

پدر بیماری‌ هر چه باشد، بی‌تردید مادرش تغذیه نادرست است: دکتر عباسیان

معرفت آن است که در خود یک ذره کینه نیابی : حسن بصری

روزگاری، بدانچه می‌کردند ریا می‌کردند، اکنون بدانچه نمی‌کنند ریا می‌کنند:فضیل عیاض

دوستی با کسی کن که به تغییر تو، متغیر نگردد :بشرحافی

یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می‌نمایی:بایزید بسطامی


 
آنچه دانش را بیاراید راستی است : بزرگمهر

 
۱-چهره‌ی علی(ع) در روشنایی زیبا و و خدایی است. به تو و من - بی‌مذهب و مذهبی - هر دو، علی را در تاریکی نشان داده‌اند: دکتر علی شریعتی


۲-راست و درست گوی، گر چه تلخ باشد: انوشیروان


۳بزرگی در آن است که آسایش و خواهش طبع خویش را فدای دیگری کنی: سعید نفسی


۴راستی فضیلت است. راستی شادمانی است. شادمانی از آن کسی است که همیشه راستگو و درست‌کردار است: زرتشت


۵اگر نفس خود را عزیز و محترم داشتی، مردمان هم آن را عزیز می‌شمارند و اگر خوارش داشتی دیگران نیز ناچیزش می شمارند: یحیی برمکی

۶- بهترین فرمانروا آن کسی هست که در عین نیرومندی، درمانده را به یاد آورد و شکوه دولت را با اندیشمندی همواره داشته باشد.اردشیر بابکان

 

پندهای بزرگ 

1-در هر کار و گفتار، فروتنی و ادب را فراموش نکن: زردشت

2-وای بر کسی که بفروخته باشد همه‌ی چیزها را به هیچ چیز و خریده باشد به هیچ چیز همه‌ی چیز را: ابو علی ثقفی

3-اندر جهان، آن کس که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی، نیکبخت‌تر است بزرگمهر

4-چون تو عمل نکنی بدان چه دانی، چگونه می طلبی آنچه ندانی؟ عطار

5-مغرور و خود پسند نباش؛ زیرا انسان چون مشک پر باد است و اگر باد آن خارج شود، چیزی باقی نمی‌ماند: زردشت

6- از مردم چاپلوس و خسیسی که توانگر شده باشد، حذر باید کرد تا رسته شوید: بزرگمهر
7-آن کس که نماز کند و روزه دارد، به خلق نزدیک بود و آن کس که فکرت کند به خدای نزدیک تر بود:ابو الحسن خرقانی