فتنه های آخر الزمان
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

رسول اکرم فرمودند(ص):

زمانی بر امتم رخ دهد که از قرآن کریم تنها رسم خط آن و از اسلام فقط اسم ان باقی ماند که از آن تنها نام برند و مسلمانان دورترین مردم از اسلام باشند مسجدهایشان به ظاهر آباد و معمور، ولی از هدایت و حقیقت ویران باشدفقیهان آنزمان بدترین فقیهان درزیر آسمان باشندکه فتنه از انها خارج و به سوی آنها برگردد.

انتظار می رودکه هجوم آورند بر شما امتهای دیگر مانند هجوم آوردن خورندگان گرسنه بر ظرف غذا .در حالیکه شما از لحاظ شماره و جمعیت بسیار ولی شما مانند کفهای سیل باشیدو البته خدا مهابت شما را از سینه های دشمنان بر می کندو در دلهای شما سستی می افکند از محبتی که به دنیا و ترس از مرگ دارید.

وقتی فتنه ای از مشرق و فتنه ای از مغرب روی آوردو بهم برخورد کنندپس شکم زمین در آن روز بهتر از پشت زمین باشد(مرگ بهتر از زندگی است)و اگر جایی بجز سوراخ عقرب نیافتید داخل آن شوید زیرا شر و بدی طولانی خواهد بود.

ادامه مطلب


قسم به آنکه جانم بدست قدرت اوست الیته گروهی حاکم بر امت من می شوند که چون امتم سخن گویند آنان را بکشندو اگر خاموش مانند خونشان را مباح دانند فئی و بیت المال آنان را تصرف میکنند و حرمت ایشان را پایمال می کنندو خونهای آنانرا بریزندو قلبهایشان را لبریز از ترس کنند و همه را ترسان و مرعوب می بینی در این هنگام گروهی از مشرق و گروهی از مغرب آیند و زمام امور امتم را بدست گیرند پس وای بحال ضعیفان امتم از آنها و  وای بر آنهاستمگران از خدا که ترحمی بر خردسالان و احترامی بر سالخوردگان نکنند و از هیچ چیزی صرفنظر ننمایند بدنهای آنها بدنهای آدمیان و قلبهایشان ،قلبهای شیاطین .

مشرکین مسلمانان را بخدمت خود گیرندو آنانرا به خرید و فروش می گذارند و پروا از نیکوکار و بدکار ندارندو همیشه این بلا بر مردم آن زمان مسلط است تا چون نومید و مایوس شوند و بدگمان گردند که چرا بلا از آنها بر طرف نمی شود خداوند مردی از پاکیزگان امت من و نیکام ذریه من که عادل و پاکیزه و بابرکت باشد بر می انگیزدمثقال ذره ای فروگذار نکند خداوند دین و قران و مسلمانان را بوسیله او عزیز و شرک و مشرکین را بدست او ذلیل سازد او مخالفت امر خدا نفرماید بلکه عمل به احکامش می کند به خویشاوندی مغرور نگردد و سنگی بر  روی سنگی ننهد و در حکومت او تازیانه ای به ناحق به کسی نزند مگر در حد الهی، خداوند بوسیله او بدعتها را محو سازد و فتنه ها را میمیراند و خداوند بدست او درحق را می گشاید ودر باطل را می بنددو اسیران مسلمین در هر کجا که باشند بر می گرداند .

بزودی بعد از من فتنه ها باشد از جمله فتنه بیرون کردن از وطن که در آن فتنه فرار و زدن باشدسپس بعد از آن فتنه های باشد سخت تر از آن، پس از آن فتنه هر چقدر گویند فتنه قطع شد امتداد پیدا کند تا آنجا که هیچ خانه ای باقی نماند مگر آنکه فتنه داخل آن شود و هیچ سلامتی باقی نباشد جز آنکه آنرا می شکند تا آنکه مردی از عترت من خروج کند و فتنه چهارم هجده سال طول کشد.

آبادی بیت المقدس ویرانی مدینه است و ویرانی مدینه خروج و بیرون آمدن جنگ بزرگ است و خروج جنگ بزرگ گشوده شدن قسطنطنیه است و گشوده شدن آن خروج دجال است سپس دست مبارک را به زانوی شخصی که در کنارش بود یا شانه او زد و فرمود این موضوع حق است همچنانکه تو در اینجا هستی یا همچنانکه نشسته ای که مخاطب معاذ بود.

قسم به آنکس که جانم به دست قدرت اوست دنیا نمی رود تا انکه مرد بر قبر می گذرد و خود را بخاک قبر بمالد و گوید ای کاش من بجای صاحب این قبر می بودم و جز بلا چیزی او را به این کار وادار نکند.

اسلام کهنه شود مانند کهنه شدن پارچه تا انجا که دانسته نشود روزه و صدقه و عبادتها چیست و در یک شب قرآن کریم کوچک شمرده شود و در زمین آیه ای از آن باقی نماند و طائفه های از مردم پیرزنان و پیر مردان گویند ما پدرانمان را دیده ایم که لااله الااله می گویند پس ما هم می گوئیم که آنها را از آتش نجات می دهد .

زمانی بر شما نمی رسد که روز بعدش بدتر از روز گذشته است

زمانی بر مردم برسد که همت مردم شکمشان باشد و(برای شکم تلاش کنند) و شرافت مردم کالای آنها و زنان آنها  قبله شان و دینشان درهم و دینارشان باشد اینگونه مردم بدترین خلقند و در پیشگاه خدا بهره و نصیبی ندارند .

زمانی بر مردم برسد که مرد مخیر گرددمیان عجز و ناتوانی و میان بدکاری ، هر کس آن زمان را دریابد عجز و ناتوانی را بر بدکاری بر گزیند .

زمانی بر مردم برسد که هیچ کسباقی نماند مگر آنکه رباخوار باشد و اگر ربا نخورد گرد و غبار رباخواری به وی برسد.

امام صادق فرموند:

زمانی به شما رخ دهد که دیندار در آن زمان نجات نیابد مگر کسی که گمان کنند او ابله است و انچنان صبر داشته باشد که گویند ابله و بی عقل است.

 

امیر المومنین علی(ع) فرمودند:

بزودی کافری از بنی قنطورا بوسیله اشراری که ترحم از قلبشان سلب شده زورا -بغداد را احاطه می کنند که فرزندان را ذبح می کنند وای بر بغداد از بنی قنطورا گویی می بینم خونهای فرجها بعوض خون زین سوران و آتش آنها شام را می سوزاند وای بر حلب از محاصره آنها و قلعه های شامات را ویران کنند و شهری باقی نماند بجز دمشق و نواحی آن و خونها در قسمت های بالای آن ریخته شود سپس وارد بعلبک شوند با امان دادن به مردم و انواع بلا و گرفتاری به اطراف لبنان رسد ای بسا کشته که در بیابان خشک افتاده و چه بسا اسیر ذلیلی که در طرف نهر باشددر آنجا فریادها شنیده شود و ترسها همراه باشد و چون جوان نیزه زن مخوف به آنها رسد دشمن مخوف خشمگین بر آنها حمله کند و او چهارمین کافر است و انان را مانند چهار پایان  پای بسته حرکت  می دهند  شیطانهای خود را به زمین کنعان-فلسطین- بر می گرداند و سپاهیان آنها را مانند گردباد می کشند و تلف و نابودی به آنها حمله ور شود

ادامه دارد ..............